Aplinkosauginiai mokesčiai, o kas iš to tau, Uteniški?

Dažnas esame pramokę gražių žodžių derinių: tvarumas, vartojimo kultūra, darna su gamta, neutralus gamtai ir pan. Žodžiai be turinio, be veiksmų, be pastangų keistis yra tiesiog skambios frazės. Dabartiniame gyvenimo chaose kalbėti apie „žalumą“ kartais nepatogu. Žmonės bendrai nusivylę gyvenimo kokybe: infliacija pasiekusi didžiausią lygį Lietuvoje, skaičiuojant nuo 1996 m., krito gyventojų perkamoji galia, o drastiškai pakilusios palūkanų normos veikia ir gyventojų apsipirkimo įpročius. Ir visgi, kalbėti ir veikti protingai ir proporcingai dėl mūsų aplinkos reikia. Juk gamtoje slypi kodai, klodai, istorinė atmintis ir žmogaus elgsena. Nuo senų senovės žmogus gyveno pagarboje su gamta, o visuose trijuose Lietuvos Statutuose, be valstybės ir jos piliečių teisinio reguliavimo klausimų, specialūs skyriai apėmė ir gamtos turtų naudojimą.

Palyginti su plačiąja Europa, Lietuvoje mes dar galime rasti laukinių kampelių, biologinės įvairovės ir žmogaus veiklos nepaveiktos gamtos. Utenos krašte miškai bei vandenys sudaro didesnę teritorijos dalį nei vidutiniškai šalyje. Juk mes ilsėtis, ieškoti įkvėpimo einame ar važiuojame į gamtą, o ji – mūsų stiprybės šaltinis.
Visada kirbėjo noras paklausti Uteniškių, kiek jiems žinoma Utenos rajono aplinkosauginė situacija? Kokia mūsų rajone oro, vandens kokybė? Kas yra didieji teršėjai? Kokie mokesčiai sumokami už taršą ir gamtos išteklių naudojimą bei kaip šios lėšos panaudojamos?
Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga – savivaldos funkcija. Viena iš 10 Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane numatytų programų – Aplinkos apsaugos programa, kuri įgyvendina Utenos rajono viešosios infrastruktūros vystymo ir plėtros, darnios aplinkos užtikrinimo ir patrauklaus kraštovaizdžio puoselėjimo strateginius tikslus.
Aplinkos apsaugos programos uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, su konkrečiomis lėšomis ir finansavimo šaltiniais.

Aplinkosauginiai mokesčiai, o kas iš to Tau, Uteniški?

Utena – miestas turintis išvystytą pramonės sritį, tačiau visiškai išvengti neigiamos veiklos įtakos aplinkai – neįmanoma. Lietuvoje, pagal aplinkosauginių mokesčių sistemą, taršiausios įmonės privalo mokėti mokesčius už aplinkos taršą, taip gamybos įmonių veiklos padarinių žala bent iš dalies yra kompensuojama. Šiuo metu Utenoje veikia 8 tokio pobūdžio įmonės, kurios, mokėdamos taršos mokesčius, papildo savivaldybės biudžetą ir šie pinigai naudojami mūsų visų aplinkos kokybės gerinimui. Iš šių mokesčių finansuojama Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa.
Programos finansinis krepšelis kasmet pasipildo ne tik iš mokesčių už aplinkos taršą dalies, bet ir mokesčių už valstybinius gamtos išteklius (vandenį, žvyrą ir pan.) dalimi, medžioklės plotų naudotojų mokamų mokesčių dalimi bei želdinių atkuriamosios vertės kompensacijų lėšomis.

Šiek tiek skaičių
Pastebimas surenkamų mokesčių už taršą augimas. Pvz. 2019 metais už taršą į Utenos rajono savivaldybės biudžetą įplaukė apie 65 000 Eur, tuo tarpu 2022 metais jau 123 000 Eur. Tam įtakos turėjo ir nuo 2021-01-01 įsigalioję nauji taršių medžiagų apmokestinimo tarifai, kurie gerokai padidėjo. Iš viso pernai metais už išmestus teršalus į aplinkos orą ir vandenį, medžiojamųjų gyvūnų išteklius, už iškastas naudingas iškasenas bei išgautą vandenį buvo surinkta beveik 248 000 Eur.
Kam Utenos rajone naudojamos programos lėšos?
Lėšos naudojamos plačiai – nuo visuomenės sveikatos programos rėmimo (2022 metais panaudota 40 700 eur) iki varninių paukščių gausos reguliavimo prie Dauniškio ežero.

Kasmet skiriamos lėšos Ąžuolijos botaninio-zoologinio savivaldybės draustinio priežiūrai. Šiam, mažai žmogaus paliestam gamtos kampeliui draustinio statusas buvo suteiktas 2001 m. Utenos rajono tarybos sprendimu. Taip pat draustinyje įrengtas Ąžuolijos draustinio mokomasis gamtos takas, turintis net 14 skirtingiems gamtiniams objektams ir reiškiniams pažinti skirtų stotelių. Pernai buvo skirta lėšų tako valymui, tiltelių ir laiptų remontui, žymėjimo ženklams tvarkyti ir atnaujinti.
Tikrai nuostabus pažintinis takas ir vertas didesnės reklamos. Kadaise Google platybėse ir pažįstamų lūpose nuskambėjęs kaip sunkiai randamas, neaiškiai pažymėtas. Šiandien, drįstu paneigti šią nuomonę – takas aiškiai pažymėtas, lengvai surandamas ir informatyvus..

Jei dar nebuvote, atšilus orui ir pardžiūvus žemei, kviečiu aplankyti ir svečiams parodyti.
Programos lėšomis taip pat buvo perkamos ir atliekų surinkimo priemonės (konteineriai, šiukšlių dėžės), sutvarkytos atliekomis užterštos Utenos rajono teritorijos, surinktos ir išvežtos bešeimininkės atliekos, sutvarkytos ir išvalytos vandens telkinių pakrantės. Atliktas aplinkos oro, paviršinio bei požeminio vandens, paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų vandens kokybės, gyvosios gamtos ir triukšmo monitoringas. Per minėtą laikotarpį buvo finansuota 18 aplinkosauginės veiklos projektų. Skirta lėšų Utenos miesto ir rajonų žalinimui, augalijos priežiūrai.
Tai – tik dalis veiklų, kuriomis siekiama atkurti žmogaus ir veiklos padarinių gamtai balansą, pagerinti aplinkos, kurioje gyvename būklę, padėti išsaugoti unikalias gamtos vietoves.

Apie skaidrumą
Utenos rajono savivaldybės taryba kasmet tvirtina Utenos rajono aplinkos kokybės gerinimo, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, bešeimininkių atliekų tvarkymo, aplinkos monitoringo ir kitas priemones. Tai reiškia, kad nuo savivaldybės tarybos nustatyto teisinio reglamentavimo priklauso, kokioms sritims yra teikiamas prioritetas. Neaišku, kokiuose lėšų panaudojimo planavimo etapuose numatytas visuomenės dalyvavimas. Manau, tai turi būti užtikrinta.
Neaišku, kokių skaidrumą užtikrinančių priemonių imamasi savivaldybėje, siekiant išvengti žmogiškojo veiksnio įtakos, kuomet tendencingai ar fragmentiškai gali būti vykdomas tik tam tikrų priemonių finansavimas.
Analizuojant aplinkosauginių lėšų panaudojimą, manau ne tik man, bet ir uteniškiams būtų įdomu savivaldybės interneto svetainėje rasti finansuojamų objektų ar projektų nuotraukas (vaizdo medžiagą), fiksuojančias pokyčius iki ir po lėšų skyrimo.

Informacijos skaidrumas – viešumas – lengvas pasiekiamumas – taip turi veikti savivalda!

Kandidatė į Utenos rajono savivaldybės tarybą Rasa Skeirienė

Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politinės kampanijos sąskaitos

Share this post

Parašykite komentarą