7 ŽINGSNIAIS ARČIAU KLESTINČIOS UTENOS

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (toliau – Sąjunga) – atvira centro kairės politinė jėga, taikanti aukščiausius moralios politikos, skaidrumo, viešojo intereso viršenybės, tarimosi kultūros, profesionalumo ir demokratijos principus.

Sąjungos Utenos skyrius turi aiškią savivaldybės raidos viziją ir esame pasirengę imtis atsakomybės už jos dabartį ir ateitį. Mūsų tikslas – laimingi Utenos rajono savivaldybėje gyvenantys žmonės. Tęsime pradėtus darbus ir imsimės naujų iniciatyvų dėl darnios, ekonomiškai stiprios Utenos rajono savivaldybės.

Mūsų veiklos vizija remiasi išsamia žmogaus ir visuomenės poreikių bei lūkesčių analize, lietuvių tautos, krikščioniškomis bei humanistinėmis Europos tradicijomis, istorine atmintimi, geriausia nacionaline ir tarptautine praktika, Lietuvos ir pasaulio darnaus vystymosi ilgalaikės raidos tikslais.

Mūsų pamatinės vertybės yra žmogus, šeima, gamta, kultūra, kalba, nepriklausomybė, taika, demokratija. Veiklą grindžiame pagarba žmogaus orumui bei žmogaus teisėms ir laisvėms, teisės viršenybės, socialinio teisingumo ir kitais Konstitucijoje bei tarptautinėje teisėje įtvirtintais principais.

 • Kiekvienas šios programos įsipareigojimas yra politinė idėja, atnešanti sisteminę pažangą ir kokybinius pokyčius Utenos kraštui ir jo žmonėms. Praktinis programoje pateiktų idėjų įgyvendinimas bus neatsiejamas nuo pamatinių vertybių išsaugojimo ir puoselėjimo bei vadovavimosi darnios, atviros, skaidrios ir įtraukiančios politikos principais. Skatinsime politinį dialogą ir sieksime sutarimo svarbiausiais klausimais su visomis politinėmis jėgomis, ištikimomis Lietuvos visuomenės gerovei ir Lietuvos valstybės labui;
 • Įgyvendinsime skaidrią ir atsakingą politiką. Politikams, pareigūnams, valstybės tarnautojams bei jų priimamų sprendimų procesams taikysime aukščiausius moralės ir skaidrumo standartus, užtikrinsime politinių iniciatyvų naudą visai visuomenei;
 • Užtikrinsime demokratinių įgūdžių ir gerųjų praktikų plėtrą Utenos rajono savivaldoje, viešojo valdymo, švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinių reikalų bei kitose srityse. Skatinsime darbuotojų ir viešųjų paslaugų gavėjų galimybę dalyvauti sprendimų priėmime, vadovų veiklos vertinime.
 • Stiprinsime Utenos viešųjų įstaigų pajėgumą veikti krizės, ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties ar pandemijos atveju. Tobulinsime krizių prevencijos mechanizmą, civilinės saugos perspėjimo sistemas, didinsime organizacinį atsparumą.

Utena nuostabus kraštas, kuriame gyvena nuoširdūs, darbštūs žmonės. Tačiau dėl vietos politikų nenoro suprasti žmonių lūkesčius, priimti sprendimus, kurie vestų Utenos rajoną pažangios raidos keliu, praradęs lyderystę. Todėl Utenai reikia pokyčių. Uteniškiai verti gyventi oriai ir didžiuotis savo miestu.

Ilgamečiai Utenos politikai turėjo laiko Uteniškiams duotų pažadų įgyvendinimui. Deja, tai liko pamiršta tarnaujant siaurų interesų grupėms. Metas savivaldai veikti kiekvieno Utenos rajono žmogaus labui – profesionaliai ir skaidriai kurti kiekvienam patrauklią Uteną, čia gyventi ir veikti. 

7 ŽINGSNIAIS ARČIAU KLESTINČIOS UTENOS

 1. Demokratija, atskaitomybe, skaidrumu grįsta rajono savivalda ir pažangus savivaldos ūkio valdymas.
 • Administracijos darbas be perteklinio biurokratizmo, o darbuotojai – motyvuoti, kompetentingi ir paslaugūs profesionalai.
 • Sustiprinsime vidaus auditą, viešųjų pirkimų skaidrumą, siekdami efektyviausio biudžetinių ir programinių lėšų panaudojimo.
 • Didinsime Utenos rajono gyventojams savivaldybės veiklos informacijos atvirumą ir prieinamumą.
 • Savivaldos ir jai pavaldžių įstaigų vadovaujantiems asmenims, priimamų sprendimų procesams taikysime aukščiausius moralės ir skaidrumo standartus, o politikos iniciatyvoms – naudingumo visai visuomenei standartus.
 • Užtikrinsime skaidrų, racionalų savivaldos ūkio valdymą ir jo vystymui numatytų lėšų naudojimą.

2. Sveikatos  ir socialinių paslaugų plėtojimas, gerinimas ir stiprinimas.

 • Atsakingai įvertinę ir išanalizavę gyventojų poreikius socialinių paslaugų srityje, tobulinsime šių paslaugų teikimą. Nustatysime tikslingų, tiesiogiai gyventojų poreikius atliepiančių socialinių paslaugų teikimo mastą. Užtikrinsime, kad savivaldybės teikiamos socialinės paslaugos pasiektų ir būtų kuo arčiau tų, kuriems pagalba labiausiai reikalinga.
 • Koordinuosime Utenos rajone negalią turinčių žmonių organizacijų veiklą, teikiant konsultacijas dėl išorinių ir vidinių projektų rengimo ir jų įgyvendinimo. Teiksime pagalbą ir konsultacijas skatinant organizacijas veikti, vystant smulkųjį verslą.
 • Sukursime vyresnio amžiaus žmonių savanorystės, mentorystės, užimtumo ir verslumo modelį.
 • Stiprinsime pagalbą šeimoms kuriant savo gerovę: plėtosime lankstesnes būsto įsigijimo, keitimo sąlygas, lengvatines paskolas, mokestines ir kitokias paskatas, didinančias šeimos socialinį saugumą ir skatinančias jos darną.
 • Stiprinsime psichologų, socialinių darbuotojų, priklausomybių konsultantų ir kitų socialinių paslaugų pagalbos tinklą, kurio pagrindinis tikslas bus padėti įvairias krizes patiriančioms šeimoms.
 • Skirsime lygiavertį dėmesį visoms sveikatos apsaugos sistemos grandims – sveikatos tausojimui ir stiprinimui, ligų prevencijai, gydymui, farmacijai, slaugai, paliatyviajai medicinai ir reabilitacijai.
 • Sieksime, kad sveikatos apsaugos sistemoje būtų pakankamai profesionalių ir motyvuotų sveikatos apsaugos darbuotojų, užtikrinsime deramą darbo užmokestį ir darbo sąlygas.
 • VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir  VšĮ Utenos ligoninės vadovaujantiems asmenims, jų priimamų sprendimų procesams taikysime aukščiausius moralės ir skaidrumo standartus.
 • Sieksime, kad planuojant sveikatos sektoriaus finansavimą pagrindinis dėmesys būtų skiriamas žmogiškiesiems ištekliams, užtikrinant pakankamą sveikatos priežiūros specialistų skaičių ir realius poreikius.
 • Orientuosime medicinos įstaigų darbą į paciento poreikius, užtikrinant operatyvų pacientų aptarnavimą įstaigoje.  Daugiau dėmesio skirsime gyventojų sveikatos prevencijai, skatinsime gydymo įstaigas siekti geresnių prevencinių programų vykdymo rezultatų, gyventojus – prevenciškai tikrintis sveikatą.

3. Daugiau galių bendruomenėms veikti.

 • Skatinsime Utenos rajono vietos veiklos grupes, nevyriausybines ir bendruomenių organizacijas aktyviai įsitraukti į Utenos rajonui svarbių klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimą.
 • Sudarysime galimybę seniūnijoms ir bendruomenėms savarankiškai dalyvauti perskirstant investicijas, surenkamas ir turimas lėšas.
 • Sukursime „Kurk savo kraštui“ programą, sudarant galimybę Utenos rajono nevyriausybinėms organizacijoms ir aktyviems talentingiems Uteniškiams, veikiantiems kitur ir norintiems padėti savo gimtam kraštui, aktyviai dalyvauti programos kūrime ir programos įgyvendinime.

4. Naujas požiūris į švietimą, kultūrą ir sportą.

 • Didinsime pagalbos specialistų ir mokytojo padėjėjų etatų skaičių, užtikrinsime galimybes jiems tobulinti kvalifikaciją ir kompetencijas.
 • Aktyvinsime ir motyvuosime Utenos rajono pedagogų bendruomenės įsitraukimą į rajono švietimo klausimų sprendimą.
 • Užtikrinsime pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą.
 • Tarsimės su Utenos krašte verslą vystančiais subjektais dėl jų įsitraukimo/prisidėjimo prie Utenos rajono švietimo sistemos modernizavimo.
 • Stiprinsime bendradarbiavimą su Utenos kolegija ir Utenos regioniniu profesinio rengimo centru.
 • Užtikrinsime kultūros paslaugų kokybę, racionalų ir skaidrų lėšų naudojimą, moderniai atnaujinant kultūros infrastruktūrą, efektyviau valdant turimus žmogiškuosius išteklius, pritraukti valstybinių kultūros įstaigų  turimas galimybes – infrastruktūrą, skaitmenines technologijas ir inovacijas.
 •  Skatinsime ir remsime Utenos rajono gyventojų sveiką ir fiziškai aktyvią gyvenseną.
 • Sieksime, kad sportui numatyta biudžeto lėšų dalis pasiektų  kuo didesnį sporto šakų ratą. Plėsime sporto paslaugų infrastruktūrą ir prieinamumą viešosiose erdvėse.
 • Užtikrinsime, kad kultūros įstaigos ir objektai būtų pritaikyti žmonėms su negalia. Sudarysime sąlygas senjorams bei žmonėms su negalia ir kitokią atskirtį patiriantiems asmenims naudotis kultūrinėmis paslaugomis, remsime jų kultūrines iniciatyvas bei skatinsime dalyvauti savanoriškos veiklos programose.
 • Efektyviau naudosime turimus finansinius resursus, žmogiškuosius išteklius ir kultūros įstaigų infrastruktūrą kultūros plėtrai Utenos rajone. Telksime skaitmenines technologijas ir inovacijas, remsime kūrybinių idėjų paieškas, skatinsime mecenatystę.
 • Sieksime, kad Utenos miesto ir miestelių viešosios erdvės būtų vizualiai patrauklios ir patogios. Kad daugiabučių namų kvartaluose, parkuose, laisvalaikio ir rekreacinėse teritorijose būtų įrengiami vietos identitetą atspindintys interaktyvūs meniniai objektai ir nuorodos į lankytinas vietas.
 • Skatinsime kultūros srityje veikiančias nevyriausybines ir privačias organizacijas kurti vertę turintį meną, alternatyvias laisvalaikio praleidimo ir poilsio formas bei teikti kokybiškas kultūros paslaugas.
 • Skatinsime, kad į savivaldybių kultūros įstaigų kuriamas verslumo ir gebėjimų ugdymo programas būtų įtraukti vietos amatų meistrai ir tautodailininkai.
 • Remsime bibliotekų, muziejų bei kitų istorinę atmintį saugančių įstaigų veiklą bei gebėjimus teikti aukštos kokybės ir šiuolaikinės visuomenės poreikius tenkinančias paslaugas. Skirsime deramą paramą kultūros leidiniams.

5. Prieinamos ir kokybiškos viešosios paslaugos.

 • Plėtosime viešųjų paslaugų tinklą, didesnį paslaugų prieinamumą tiek fiziškai, tiek finansiškai, pritaikytą Utenos rajono žmonių, šeimų poreikiams.
 • Įvertinus Utenos rajone ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų tinklą, tankiau gyvenamose vietose, miesteliuose, spręsime  kokybiškai įrengtų šių įstaigų ar daugiafunkcinių įstaigų atstatymą ar plėtrą.
 • Sieksime maksimaliai tikslingai išnaudoti Europos sąjungos, valstybės investicinių programų ir priemonių galimybes siekiant vystyti savivaldos infrastruktūrą (ir toliau plėtosime vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemas, vietinės reikšmės kelių, gatvių tinklą ir kt.).
 • Sieksime, kad senjorams viešo transporto paslauga būtų nemokama.  

6. Verslo vystymui palanki aplinka.

 • Inicijuosime, kad Verslo informavimo centras šalia dabar vystomos konsultacinio pobūdžio veiklos, stiprintų  aktyvaus informavimo veiklą.
 • Inicijuosime platformos sukūrimą Utena IN, kur žmonės, turintys idėjų, įgytų palaikymą ir pakankamą žinių kiekį, pagalbą, plėtoti idėją iki realaus verslo.
 • Bendradarbiaudami su verslu ir užimtumo tarnyba stiprinsime pagalbą žmonėms persikvalifikuoti ir adaptuotis prie darbo rinkos pokyčių.
 • Sieksime, kad Utenos rajono turizmo ir informavimo centras taptų Utenos rajone turizmo verslo vystymo koordinatoriumi, teikiant ne tik informacines paslaugas, bet ir teikiant turizmo verslo konsultacijas.
 • Didinsime dėmesį ekonomikos stuburu laikomo smulkiojo ir šeimų verslo plėtojimui. Stiprinsime informavimą apie vykdomas tikslines priemones bei didinsime privataus ir valstybinio finansavimo prieinamumą.
 • Stiprinsime Utenos rajono smulkių ir vidutinių ūkių ekonominį gyvybingumą ir stabilumą, skatindami realiai veikiančią kooperaciją, ieškosime teisinių ir finansinių skaidrios ir tvarios kooperacijos plėtros sprendimų.
 • Skatinsime ir remsime tvarios kaimo plėtros iniciatyvas, įtraukiančias vietos veiklos grupes, kaimo bendruomenes ir ūkininkus į patrauklios aplinkos formavimą ir puoselėjimą. Siekdami mažinti nedarbo lygį kaimo vietovėse, didinsime paslaugų prieinamumą ir aktyviau remsime smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir vystymąsi kaimo vietovėse.
 • Stiprinsime Utenos rajone trumpųjų maisto grandinių programas, skatinsime vietos produktų vartojimą mokyklose, ligoninėse ir kitose įstaigose.

7. Daugiau galių Utenos jaunimui.

 • Sukursime Utenoje veikiančioms jaunimo organizacijos informacijos bazę „Stipri organizacija“, kurioje iš Utenos išvykę buvę organizacijų lyderiai talpintų idėjas, patarimus organizacijų veiklai.
 • Plėtosime atviro darbo su jaunimu formas.
 • Didinsime finansavimą jaunimo užimtumo projektams ir jų įgyvendinimui kuriant pridėtinę vertę.
 • Tariantis su jaunimu įkursime jaunimo erdvę jaunimui patrauklioje miesto ar rajono dalyje. 
 • Suteiksime jaunimo organizacijoms profesionalią metodinę pagalbą organizacijų valdyme, saviraiškoje, žinių formavime, skatinsime veikti versliai ir kūrybiškai.
 • Kviesime jaunimą dalyvauti savivaldai svarbių klausimų svarstyme.
 • Plėsime remiamų rajonui reikalingų specialistų studijų finansavimo galimybes.
 • Skatinsime ir motyvuosime Utenos mokyklas ir jaunimą veikti verslumo įgūdžių programoje Junior Achievement.

Politinė reklama apmokėta iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos” politinės kampanijos sąskaitos.

Share this post

Parašykite komentarą