Pateikiame Aplinkos apsaugos agentūros atsakymą Utenos gyventojui, kuris kreipėsi dėl galimo Utenos tvenkinio sunaikinimo

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdyba 2021-05-20 raštu Nr. (17.3)-AD5-9208 Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau − Agentūra) persiuntė nagrinėti Jūsų 2021-05-12 kreipimąsi dėl Utenos miesto tvenkinio galimo sunaikinimo. Susipažinę su Jūsų kreipimesi pateikta informacija, teikiame atsakymą, taip pat šiuo raštu atsakome į Jūsų 2021-06-03 elektroniniu laišku Agentūrai pateiktą informaciją.
Pagal kompetenciją informuojame, kad Agentūra leidimus pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ar patvenktuose ežeruose išduoda vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Ūkinės veiklos kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, užtikrinant, kad ūkinės veiklos metu būtų laikomasi visų aplinkosauginių reikalavimų. Leidimų vandens lygiui žeminti tvenkiniuose ar patvenktuose ežeruose išdavimo reikalavimai įtvirtinti Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos apraše1 (toliau – Aprašas). Pagal Aprašo reikalavimus nedraudžiama iš tvenkinių ar patvenktų ežerų išleisti visą juose sukauptą vandenį. Pažymėtina, kad Aprašo reikalavimuose įtvirtinta nuostata, kad vandens lygis tvenkiniuose ar patvenktuose ežeruose negali būti žeminamas kasmet nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. (t. y., žuvų neršto metu) ir papildomai nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. (kai tvenkiniai ar patvenkti ežerai įrengti ant upių, priskiriamuose lašišiniams vandens telkiniams ir potencialiai galimuose priskirti lašišiniams vandens telkiniams). Pažymėtina ir tai, kad įgyvendinant Aprašo nuostatas, atstačius vandens lygį tvenkiniuose ar patvenktuose ežeruose, būtina įgyvendinti tvenkinio ar patvenkto ežero ekosistemos atkūrimo priemones, kurios turi kompensuoti dėl veiklos padarytą neigiamą poveikį aplinkai.
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, viena iš valstybės savivaldybėms perduotų funkcijų yra civilinė sauga, o vadovaujantis šio įstatymo 7 straipsnio 37 dalimi, savivaldybės vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise. Statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinta nuostata, kad viena iš statinių naudotojų pareigų yra suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Todėl savivaldybės turi rūpintis joms priklausiančiu ir priskirtu naudotis turtu, organizuoti darbus taip, kad būtų išvengta žalos žmonėms, aplinkai ir užtikrinti civilinę saugą, išvengiant galimų avarijų ir statinių griūties.
Pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos informaciją, savivaldybė planuoja vykdyti nepatenkinamos būklės Utenos tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos darbus, kad būtų išvengta šių tvenkinio statinių avarijų grėsmės ar jų griūties bei didelės galimos žalos gyventojams ir aplinkai bei planuoja šią ūkinę veiklą įgyvendinti nepažeidžiant aplinkosauginių reikalavimų. Pažymėtina, kad Utenos tvenkinio hidrotechnikos statinių būklės įvertinimo rezultatai pateikiami Utenos rajono Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. hidrotechnikos statinių specializuotos apžiūros (statinio ekspertizės) akte Nr. 17-5RA-SE. Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, statybą leidžiančius dokumentus <…> išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, Utenos tvenkinio hidrotechnikos statinių – užtvankos, Utenos mieste, Vestuvių g., rekonstravimo techninis darbo projektas (toliau – Projektas), kuriame numatyti konkretūs sprendiniai (tame tarpe ir tvenkinio vandens išleidimas) dėl Utenos tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos darbų įgyvendinimo, buvo suderintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 2020-11-13 Utenos rajono savivaldybė išdavė leidimą (Nr. LRS-95-201113-00008) Utenos tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijai. Neišleidus Utenos tvenkinio vandens, savivaldybė negalės įgyventi planuojamų darbų, numatytų Projekte, nebus užtikrinta saugi tvenkinio eksploatacija, dėl ko gali kilti grėsmė aplinkai, žmonių saugumui ir jų turtui.
Pažymėtina, kad informacija, susijusi su planuojamais vykdyti Utenos tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos darbais, publikuojama Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje adresu https://www.utena.lt/index.php/lt/2-uncategorised/2317-utenos-uztvankos-rekonstravimo-projektas.

Share this post

Parašykite komentarą