Norintys aplankyti ligoninės pacientus turės gauti leidimą, informacija apie pacientų būklę teikiama tik nurodytiems asmenims

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Nuo ketvirtadienio COVID-19 liga persirgę arba nuo jos paskiepyti gyventojai gali aplankyti ligoninėje gulinčius artimuosius. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atkreipia dėmesį, kad pacientų lankymui reikės gauti leidimą, o atvykus pateikti reikiamus dokumentus bei laikytis įstaigoje nustatytos pacientų lankymo tvarkos.
Jeigu paskiepytas arba persirgęs gyventojas nori aplankyti COVID-19 pacientus gydančioje įstaigoje gulintį asmenį, jis turi gauti šio asmens gydančio gydytojo leidimą. Kitose gydymo įstaigose leidimą aplankyti pacientą išduoda įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
Lankymas turi būti vykdomas gydymo įstaigos vadovo nustatyta tvarka, užtikrinant žmonių srautų reguliavimą, dėvint asmens apsaugos priemones ir laikantis privalomų infekcijų kontrolės reikalavimų.


Atėjęs aplankyti paciento gyventojas turės parodyti dokumentą, patvirtinantį, kad jis buvo pilnai paskiepytas nuo COVID-19 arba persirgo šia liga per pastarąsias 180 dienų. Tai gali būti atspausdintas arba elektroniniu formatu pateiktas išrašas ar tiesiogiai prisijungus prie e. sveikatos sistemos parodytas reikiamas dokumentas arba gydymo įstaigos išduotas atitinkamas išrašas popieriniu ar skaitmeniniu formatu. Ligoninėms draudžiama lankytoju pateikiamus dokumentus rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti, jie gali būti tik pateikiami peržiūrėjimui.
SAM primena, kad kitiems asmenims lankyti pacientus karantino sąlygomis neleidžiama, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir pacientų iki 14 metų lankymą, taip pat gimdyvių lankymą ligoninėse, kurios negydo COVID-19 pacientų. Tokiais atvejais taip pat reikalingas gydymo įstaigos vadovo arba gydančio gydytojo leidimas.
Stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose gydomi COVID-19 liga sergantys pacientai, privalo būti nustatyta informacijos teikimo pacientų artimiesiems apie jų sveikatos būklę tvarka.
Paciento artimas asmuo – medicinos dokumentuose (formoje Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“) paciento pasirašytinai nurodytas žmogus, kuriam suteikiama teisė gauti konfidencialią informaciją apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę ir gydymą jo gydymosi gydymo įstaigoje metu.
Informacija apie COVID-19 skyriuose gydomų asmenų sveikatos būklę artimiesiems turi būti prieinama, ją teikiant ryšio priemonėmis arba tiesiogiai kontaktuojant su įstaigos personalu. Už tokios informacijos pateikimo organizavimą yra atsakingas įstaigos vadovas.
Gydymo įstaiga gali numatyti nurodytu laiku teikti informaciją mobilaus, laidinio ryšio priemonėmis ar tiesioginio kontakto, atvykus į gydymo įstaigą, būdu. Pacientai, jei reikia su personalo pagalba, mobiliomis ryšio priemonėmis patys gali susisiekti su artimaisiais ir informuoti apie sveikatos būklę. Pasikeitus paciento sveikatos būklei, artimieji informuojami mobilaus, laidinio arba kitomis prieinamomis ryšio priemonėmis.
Informacija apie pacientus teikiama Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka.
Įstatymas numato, kad konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.


Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

Share this post

Parašykite komentarą