Partizanų pagerbimas Vyžuonose

Autorius Valdas Mintaučkis

1945 metų rugsėjo 15 – oji. Septinta valanda ryto.

Badydami žemę durtuvais Dvarašilio miško pakraštyje kareiviai ieško partizanų žeminės. Surado, pasipila smūgiai į dangtį, riksmai „pasiduokit“ ir kulkosvaidžio papliūpos. Vietoje atsako viduje pasigirsta duslus sprogimas… kelio atsitraukimui nebuvo ir trys vyžuoniškiai partizanai Jonas Zabulis, Stasys Garunkštis ir Stasys Žvirblis pasirinko tokią išeitį.

Jonas Zabulis – „Žiburėlis“. Kario – savanorio statusas suteiktas 2004 metais. Dukra Aldona – Janina gyvena Rygoje. Tiek duomenų išliko apie partizaną.

Stasys Garunkštis. Partizanauti išėjo kartu su broliu Baliu, kurio dukra Vida gyvena ir darbuojasi Utenoje, buvo jauniausias iš žuvusių.

Stasys Žvirblis – „Bartukas“ buvo Vyžuonų būrio šaulys, sportavo, turėjo sportinį žirgą. Buvo 1941 metų sukilimo dalyvis, prasidėjus antrai okupacijai slapstėsi pas seserį Konstanciją, supratęs, kad kelia pavojų aplinkiniams, stojo į partizanų būrį. Kitoks jis buvo partizanas ir prisiekė kitaip, kategoriškai atsisakydamas šauti į žmogų, net jeigu prireiktų ir dėl šios priežasties mažai bendravo su kitais partizanais, užsiėmė ūkio darbais, valgio ruošimu ir ginklų valymu.

Sesers vyras Pranas, pažinojęs visus Vyžuonų partizanus suvedė Stasį su Jonu Zabuliu ir su Stasiu Garunkščiu, nuo kariuomenės besislapstančiais rimtais ir mandagiais vyrais. Taip jie tapo vienoje žeminėje gyvenančiais Vytauto apygardos Šarūno rinktinės antrosios Gedimino kuopos Šmėklos būrio partizanais.

Žuvusius atvežė į Vyžuonas, apiprausę veidus numetė aikštėje atpažinimui, vėliau palaidojo ant Kartuvių kalno.
Tai buvo pirmieji vyžuoniškiai, savo gyvybes atidavę Tėvynės labui.

Ilgą laiką apie partizanų žeminę buvo žinoma tik tiek, kad tai Dvarašilio miškas. Aptikti žeminę padėjo dabar jau Anapilin išėję partizanų ryšininkai Stasys Jurelevičius ir Elena Jančienė.

Po 75 – erių metų

Ant Kartuvių kalno, prie žuvusių partizanų Stasio Žvirblio, Jono Zabulio ir Stasio Garunkščio atminimui giminių pastatyto stogastulpio rinkosi Vyžuonų miestelio gyventojai, į renginį atvykę svečiai, partizanų giminės, plk. Prano Saladžiaus 9-osios rinktinės šauliai, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, generolo Povilo Plechavičiaus karių sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio, Kovo 11-osios bendrijos, Atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos samariečių, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos ir visuomeninės organizacijos „Baltai juoda“ nariai padėjo gėles, uždegė atminimo žvakutes ir tylos minute pagerbė žuvusius.

Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje mišių tyloje skamba netekčių skaičiai:1944 metais Ašmenos mūšio metu žuvo penki gen. Povilo Plechavičiaus vietinės rinktinės kariai vyžuoniškiai,

1944 – 1952 metų partizaniniame kare žuvo virš šimto vyžuoniškių, iš valsčiaus ištremti 193 asmenys, už pagalbą partizanams nuteisti ir įkalinti 122 asmenys.

Mišiose giedojo generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos Vilniaus rinktinės choras


Prie atstatytos Dvarašilio partizanų žeminės generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos Vilniaus rinktinės choras minėjimą pradėjo Lietuvos Respublikos himnu, plk. Vytas – Antanas Kelevišius partizanų priesaika prisaikdino šaulius Valdą ir Raimondą Juodkas bei Alvydą Sipavičių, Emiliją Mariją Malinauskaitę ir Raimondą Kaminską, klebonas Eugenijus Staleronka paminklą pašventino .


Kalbėjo Laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas Raimondas Kaminskas, renginio organizatorius Alvydas Malinauskas, partizanų giminės ir artimieji, Utenos savivaldybės administracijos direktorius Andrius Remeikis, seniūnė Jolita Bučelienė.

Tris salves: už žuvusius partizanus Stasį Žvirblį, Stasį Garunkštį ir Joną Zabulį, už Lietuvos laisvės kovotojus, 1941 birželio sukilimo dalyvius, gen. P. Plechavičiaus vietinės rinktinės ir Vytauto apygardos Liūto rinktinė partizanus, už vyžuoniškius ir visos Lietuvos patriotinių organizacijų narius, įamžinančius Lietuvos didvyrių atminimą darniai atliko plk. Pr. Saladžiaus devintosios rinktinės šauliai.


Iškilmių dalyviai apžiūrėjo V. Vaiginio ir šaulio Valdo Juodkos autentiškai atkurtą partizanų žeminę.


Iškilmėse skambėjo Utenos KC Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblio „Pasagėlė” ir generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos Vilniaus rinktinės choro atliekamos melodijos.

Pagerbimo šventės epilogas – Vyžuonų kapinių partizanų Panteonas, kuriame palaidoti gen. P. Plechavičiaus Vietinės rinktinės kariai, ties Vilkabalių kaimu žuvę Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai, slapta palaidoti kovotojai.

Share this post

Parašykite komentarą